Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Расписание на день по группам

ГруппаПара  
 
БУХ-17-91 
2 
3МДК 03.01.Орг.расч.с бюдж. и внеб. 230
Елисеева Е.Ф.
4МДК 03.01.Орг.расч.с бюдж. и внеб. 230
Елисеева Е.Ф.
5 
 
БУХ-18-91Основы бухгалтерского учета 230
Елисеева Е.Ф.
2Статистика 121а
Чудакова А.Г.
3 
4 
5 
 
БУХ-19-91Рус. язык 222
Романова В.Д.
2Ин. яз. 319
Кобзова С.В.
Ин. яз. 300
Степанченко Т.В.
3Математика 307
Носкова Е.Е.
4 
5 
 
ДП-17-91 
2Практикум раб. с конфиден. док 225
Нижегородова М.Н.
3МДК01.03 Орг.секретар. обслуж. 225
Нижегородова М.Н.
4 
5 
 
ДП-18-91Прав.обеспеч. проф.деятельнос. 121а
Чудакова А.Г.
2МДК.01.01ДОУ 211
Афанасьева О. С.
3 
4 
5 
 
ДП-19-91Ин. яз. 306
Грибанова О.Б.
Ин. яз. 122
Байшева Я.В.
2Родная литература 222
Романова В.Д.
3 
4 
5 
 
1 ИС-19-91 
2 
3Математика 315
Качесов Н.Е.
4История 310
Афанасьева О. С.
5 
 
2 ИС-19-91Математика 204
Носкова Е.Е.
2Физика 302
Черданцева Е.И.
3Лит-ра 228
Ладанова Л.И.
4 
5 
 
ИС-17-91БЖД 111
Зима О.В.
2Деловая информатика 204
Елисеева Е.Ф.
3 
4 
5 
 
ИС-18-91Осн. арх., устр. и функ.вычисл 317
Боленер К.А.
2Осн. арх., устр. и функ.вычисл 317
Боленер К.А.
3Осн. арх., устр. и функ.вычисл 317
Боленер К.А.
4 
5 
 
1ОГР-17-91МДК01.01.Осн гор.и маркш..дела 138
Кузнецов Д.М.
2МДК01.02 Тех.доб.пи откр.спос. 140
Мелкозерных В.Ю.
3 
4 
5 
 
1ОГР-18-91Электрот. и электроника 231
Гордейчик С.А.
2МДК.01.01 Основы горного дела 128
Сальников И.И.
3 Ин. яз. 202
Ощепкова А.С.
4 
5 
 
1ОГР-19-91 
2ОБЖ 111
Зима О.В.
3Физика 320
Лапин В.В.
4 
5 
 
2ОГР-17-91МДК01.02 Тех.доб.пи откр.спос. 140
Мелкозерных В.Ю.
2МДК01.01.Осн гор.и маркш..дела 138
Кузнецов Д.М.
3 
4 
5 
 
2ОГР-18-91МДК.01.01 Основы горного дела 128
Сальников И.И.
2Электрот. и электроника 231
Гордейчик С.А.
3МДК.01.01 Основы горного дела 128
Сальников И.И.
4 
5 
 
2ОГР-19-91Родная литература 220
Новрузова Т.М.
2Ин. яз. 306
Грибанова О.Б.
Ин. яз. 202
Ощепкова А.С.
3 
4 
5 
 
ОГР-16-91Охрана труда 126
Мякчин Ю.В.
2Основы бер. произв. 223
Ахметшина Н.С.
3Основы бер. произв. 223
Ахметшина Н.С.
4 
5 
 
1ОПИ-17-91 
2 
3Правовые основы проф. деят-ти 121а
Чудакова А.Г.
4МДК01.02 Тех.процесс ОПИ 135
Ушакова Т.В.
5 
 
1ОПИ-18-91МДК.01.01Осн.обогащения пи 133
Ерошкина Л.А.
2МДК.01.01Осн.обогащения пи 133
Ерошкина Л.А.
3Геология 125
Селезнёва Т.Н.
4 
5 
 
1ОПИ-19-91Математика 315
Качесов Н.Е.
2Математика 315
Качесов Н.Е.
3Астрономия 318
Черных А.И.
4 
5 
 
2 ОПИ-17-91МДК03.01Орг.и управ.произ.подр 316
Крамачева Н.Ф.
2Физ. культура ск2
Бадер Д.П.
3МДК01.02 Тех.процесс ОПИ 133
Ерошкина Л.А.
4 
5 
 
2ОПИ-18-91Ин. яз. 319
Кобзова С.В.
Ин. яз. 300
Степанченко Т.В.
2МДК.01.01Осн.обогащения пи 135
Ушакова Т.В.
3Электрот. и электроника 231
Гордейчик С.А.
4 
5 
 
ОПИр-17-91Учебная практика 139
Берлинтейгер Е.С.
2Учебная практика 139
Берлинтейгер Е.С.
3Учебная практика 139
Берлинтейгер Е.С.
4Учебная практика 139
Берлинтейгер Е.С.
5 
 
ОПИр-18-91Физика 320
Лапин В.В.
2Лит-ра 220
Новрузова Т.М.
3Физ. культура ск2
Бадер Д.П.
4 
5 
 
ОПИр-19-91Родная литература 228
Ладанова Л.И.
2Математика 307
Носкова Е.Е.
3Физика 302
Черданцева Е.И.
4 
5 
 
ЭМ -17-91УП 03.01 Учебная практика 147
Бердюгин И.В.
2УП 03.01 Учебная практика 147
Бердюгин И.В.
3УП 03.01 Учебная практика 147
Бердюгин И.В.
4 
5 
 
1ОПИ-16-91МДК 01.06.Проект-ие ОФ 135
Ушакова Т.В.
2МДК02.01Сис. упр.охр.труда 316
Крамачева Н.Ф.
3МДК 01.06.Проект-ие ОФ 135
Ушакова Т.В.
4 
5 
 
2 ОПИ-16-91 
2 
3МДК02.01Сис. упр.охр.труда 316
Крамачева Н.Ф.
4Основы бер. произв. 223
Ахметшина Н.С.
5 
 
2ОПИ-19-91Физика 318
Черных А.И.
2Лит-ра 228
Ладанова Л.И.
3 
4 
5 
 
ПРУМ-19-91Физика 302
Черданцева Е.И.
2История 227
Севостьянов Д.В.
3Рус. язык 220
Новрузова Т.М.
4 
5 
 
РГО-19-91ОБЖ 119
Гарибян А.В.
2Физика 320
Лапин В.В.
3История 227
Севостьянов Д.В.
4 
5 
 
1ТЭО-16-91 
2МДК01.03 Электр. и элмех.обор. 123
Тявин В.Д.
3МДК 01.04.Тех.регул.и контр.кач 121
Билобровец К.С.
4 
5 
 
1ТЭО-17-91МДК05.02 Механизация гор. работ 137
Сапрыкина Т.В.
2МДК.01.02.Осн. тех эксп. и обслуж. эл. 141
Сакнэ П.Р.
3 
4 
5 
 
1ТЭО-18-91Электроснабж. предпр. 229
Зайцев П.В.
2Электроснабж. предпр. 229
Зайцев П.В.
3 
4 
5 
 
1ТЭО-19-91Рус. язык 301
Караченко Е.Ф.
2ОБЖ 119
Гарибян А.В.
3 Ин. яз. 300
Степанченко Т.В.
4 
5 
 
2 ТЭО-19-91 
2Рус. язык 301
Караченко Е.Ф.
3Родная литература 301
Караченко Е.Ф.
4 
5 
 
2ТЭО-16-91Ин. яз. 308
Шнипова А.К.
Ин. яз. 202
Ощепкова А.С.
2Физ. культура СК
Кирпиченков Д.В.
3МДК01.03 Электр. и элмех.обор. 136
Турулина Е.В.
4 
5 
 
2ТЭО-17-91 
2МДК.01.01Электр.маш.и аппар. 136
Турулина Е.В.
3МДК.01.02.Осн. тех эксп. и обслуж. эл. 141
Сакнэ П.Р.
4 
5 
 
2ТЭО-18-91 
2Основы бер. произв. 125
Селезнёва Т.Н.
3Ин.яз. в проф.деятельности 308
Шнипова А.К.
Ин.яз. в проф.деятельности 306
Грибанова О.Б.
4Электроснабж. предпр. 229
Зайцев П.В.
5 
 
ТЭО-18-111МДК 03.01.Планир.и орг.раб.струк.подр. 123
Тявин В.Д.
2МДК02.01Типов.тех.проц.обсл. 137
Сапрыкина Т.В.
3БЖД 119
Гарибян А.В.
4 
5 
 
ТЭО-19-111 
2 
3Электроснабж. предпр. 229
Зайцев П.В.
4Материаловедение 125
Селезнёва Т.Н.
5 
 
1ШС -17-91МДК 01.02. Мех.горн.раб. 124
Марьин В.Н.
2МДК01.01Осн.тех..горноп..раб. 305
Ведяпин Ю.Н.
3 
4 
5 
 
1ШС-16-91Физ. культура ск2
Бадер Д.П.
2МДК01.03.Сист.управл.ОТ 126
Мякчин Ю.В.
3МДК01.03.Сист.управл.ОТ 126
Мякчин Ю.В.
4 
5 
 
2 ШС -17-91 
2МДК 01.02. Мех.горн.раб. 124
Марьин В.Н.
3Ин. яз. 319
Кобзова С.В.
4 
5 
 
2ШС-16-91Физ. культура ск2
Бадер Д.П.
2МДК01.03.Сист.управл.ОТ 126
Мякчин Ю.В.
3МДК01.03.Сист.управл.ОТ 126
Мякчин Ю.В.
4 
5 
 
ШС -18-91Геология 305
Ведяпин Ю.Н.
2Электрот. и электроника 121
Билобровец К.С.
3Инж.графика 137
Сапрыкина Т.В.
 
4 
5 
 
ШС-19-91 
2Физика 318
Черных А.И.
3История 310
Афанасьева О. С.
4 
5 
 
ЭМ-18-91 
2 
3 
4 
5 
 
ЭМ-19-91Физ. культура СК
Кирпиченков Д.В.
2Ин. яз. 308
Шнипова А.К.
Ин. яз. 122
Байшева Я.В.
3 
4 
5 

 

Обновлено: 15.11.2019 в 15:41.